Rodzinna piecza zastępcza

Zakładka – RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA – proszę o dopisanie tekstu….

„Opieka nad dzieckiem i rodziną została wyodrębniona z pomocy społecznej i znalazła miejsce w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która to reguluje min. funkcjonowanie pieczy zastępczej rodzinnej. Jednym z głównych organizatorów tych działań jest Powiat, który przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizuje działania z zakresu tworzenia lokalnego systemu opieki nad dziećmi pozbawionymi warunków do prawidłowego rozwoju i wychowania w rodzinie.”

-organizator rodzinnej pieczy zastępczej – klikając otwierają się placówki wsparcia dziennego a powinie ukazać się tekst organizatora tj. „Zadania powiatu w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej Starosta wykonuje za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Tarnowskim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, któremu powiat zlecił realizację tego zadania.
Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą w Centrum funkcjonuje Zespół do Spraw
Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Zadaniami organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w szczególności są:

 • prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię
  o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej,
 • organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
  lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora
  i wychowawcy w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego,
 • zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby,
 • zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
  w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
 • organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy  wolontariuszy,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinnie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi,
 • prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą
  i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
 • zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
  w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy  zastępczej,
 • prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wpieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą,
 • przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie
  ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego,
 • przedstawianie Staroście i Radzie Powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy,
 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
 • organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza, albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki,
  w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku. „ 

– koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

– czym jest rodzina zastępcza

Osoby z otwartym sercem, które chcą podzielić się  z nami miłością z dziećmi, proszone są o zgłoszenie się w celu uzyskania szczegółowych informacji do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, ul. Szujskiego 66, pokój 8-9 lub pod numerem telefonu  (014) 621 56 83.

grupa wsparcia– tekst powinien zakończyć się na

Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej pod numerem tel. 14 621 56 83 wew. 20 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowieul. Szujskiego 66 (parter, pokój nr 8-9)” </strong

– świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych – zakładka jest pusta powinien znajdować się tekst …

„ Rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe oraz rodzinny dom dziecka
otrzymują
wsparcie finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości
1052zł
miesięcznie. Natomiast rodziny zastępcze spokrewnione otrzymują wsparcie
w wysokości 694 zł miesięcznie.

Z tytułu wychowywania dziecka niepełnosprawnego rodzice zastępczy otrzymują dodatek w wysokości 211 zł.

Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci dała  możliwość korzystania
przez rodziny zastępcze z dodatku wychowawczego przysługujące na każde dziecko
w wysokości 500 zł miesięcznie.

Ponadto rodzina zastępcza dodatkowo może otrzymać takie świadczenia jak:

dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania raz w roku,

– świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka jednorazowo,

– świadczenie finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym w wysokości odpowiadającej wydatkom ponoszonym przez rodzinę zawodową na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji itp. (mogą skorzystać rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe)

dofinansowanie do remontu lokalu mieszkalnego (mogą skorzystać rodziny zastępcze zawodowe)

Wysokość wynagrodzenia dla rodzin zawodowych i rodzinnego domu dziecka. 

Rodzina zastępcza zawodowa za pełnienie funkcji otrzymuje miesięczne wynagrodzenie :

rodzina zawodowa – 2400 zł

rodzina zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – 3000 zł

rodzinny dom dziecka – 2400 zł

OBRAZEK  – POMOC RODZINIE

„ Otwórz szeroko oczy i rozejrzyj się
czy ktoś nie potrzebuje trochę czasu, trochę uwagi.
Może jest to człowiek samotny albo zgorzkniały,
albo chory, albo niedołężny.
Może starzec, a może dziecko.
Nie pomiń okazji, gdy możesz coś z siebie ludziom ofiarować jako człowiek.”

Albert Schweitzer

OBRAZEK  – OSOBY STARSZE

Wiek nie chroni przed miłością,

zato miłość chroni przed starością” 

OBRAZEK  – POMOC DZIECKU

Spokojne dzieciństwo pozwoli dzieciom
patrzeć z ufnością na życie i na dzień jutrzejszy.

Jan Paweł II

LUB

„Dzieci bardziej niż inni potrzebują mieć zupełną pewność,
że są kochane przez tych, którzy mówią, że je kochają.”

Quoist Michel

OBRAZEK  – OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Osoby niepełnosprawne w pełni są podmiotami

ludzkimi z należytymi im wrodzonymi, świętymi

i nienaruszalnymi  prawami, które mimo ograniczeń

cierpień wpisanych w ich ciało i władze, stanowią

jednak o szczególnym znaczeniu godności i wielkości człowieka”

Jan Paweł II

W dziale wspieranie rodziny i piecza zastępcza –  Placówki Wsparcia Dziennego zmiana nazwiska w przypadku Placówki w Woli Rzędzińskiej winno być:  Kinga Kabat w miejsce:  Kinga Masło

W dziale wspieranie rodziny i piecza zastępcza –  Instytucjonalna piecza zastępcza  – luki w tekście

W dziale interwencja kryzysowa i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  – Gdzie szukać pomocy ? pomiędzy adresami GOPS  pojawia się niepotrzebnie zapis strona główna