Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej to placówka świadcząca na poziomie obowiązującego standardu usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz umożliwiająca korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobom wymagającym całodobowej opieki, które  ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność nie mogą samodzielnie  funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy  w formie usług opiekuńczych w środowisku zamieszkania.

Warunki przyjęcia do domu pomocy społecznej.

Przyjęcie do domu pomocy społecznej odbywa się na podstawie decyzji umieszczającej wydanej przez Starostę  z upoważnienia którego działa Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie w Tarnowie. Wydanie decyzji poprzedza złożenie  wniosku  o skierowanie  do domu pomocy społecznej  we właściwym ośrodku pomocy społecznej, który przeprowadza wywiad  środowiskowy i kompletuje niezbędną  dokumentację.

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej.

Pobyt w domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania  mieszkańca w domu o zasięgu powiatowym  ustala Starosta                    i do końca marca  każdego roku ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Powiat Tarnowski dysponuje miejscami w 8 Domach usytuowanych                                        w poszczególnych gminach Powiatu, w tym w 3 prowadzonych  przez podmioty niepubliczne.

Wykaz Domów  prowadzonych   przez Powiat Tarnowski:

  1. Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy – Dyrektor Władysława Stefańska

Liczba miejsc:  80
Typ Domu:  dla dorosłych  niepełnosprawnych intelektualnie (koedukacja)
Adres: Karwodrza 116, 33-170 Tuchów
Tel. 14 652 55 62
Strona internetowa:  www.dpskarwodrza.pl

  1. Dom Pomocy Społecznej w Nowodworzu – Dyrektor Marta Jamrozik

Liczba miejsc: 142
Typ Domu:  dla osób przewlekle  psychicznie chorych (koedukacja)
Adres: Nowodworze 64, 33-112 Tarnowiec
Tel. 14 679 53 12
Strona internetowa: www.dpsnowodworze.pl

  1. Dom Pomocy Społecznej w Sieradzy – Dyrektor  Renata Rubacha

Liczba miejsc: 85
Typ Domu: dla osób przewlekle  psychicznie chorych (kobiet)
Adres: Sieradza 208, 33-240 Żabno
Tel. 14 645 61 05

Strona internetowa: www.dpssieradza.pl

  1. Dom Pomocy Społecznej w Stróżach – Dyrektor Małgorzata Chrobak

Liczba miejsc – 108
Typ Domu:  dla osób przewlekle  psychicznie chorych (kobiet)
Adres: Stróże 1, 32-840 Zakliczyn
Tel. 14 665 50 48
Strona internetowa: www.dpsstroze.pl

Dom Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach – Dyrektor  Małgorzata Więcław

Liczba miejsc: 80
Typ Domu: dla osób przewlekle somatycznie chorych (koedukacja)
Adres: 33-270 Wietrzychowice 9
Tel. 14 641 80 29
Strona internetowa: www.dpswietrzychowice.pl

Wykaz Domów prowadzonych  przez podmioty niepubliczne:

  1. Dom Pogodnej Jesieni w Tuchowie – Dyrektor Ewa Pławecka

Liczba miejsc – 33
Typ Domu: dla osób przewlekle, somatycznie chorych
Adres:  ul. Św. Józefa 9, 33-170 Tuchów
(prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr S. Józefa Prowincja  Tarnowska)
Tel. 14 652 54 59
Strona internetowa: www.dpjtuchow.pl

  1. Dom Pogodnej Jesieni w Zakliczynie – Dyrektor Ryszard Kuczyński

Liczba miejsc: 41
Typ Domu: dla osób przewlekle, somatycznie chorych
Adres:  ul. Grabina 11, 32-840 Zakliczyn
(prowadzony przez Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w Zakliczynie)
Tel. 14 665 36 31
Strona internetowa: www.samarytanie.org.pl

  1. Dom Pomocy Społecznej w Jadownikach Mokrych – Dyrektor Ks. Marek Kogut

Liczba miejsc: 16
Typ Domu: dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych  intelektualnie
Adres: 33-271 Jadowniki Mokre 340
(prowadzony przez Caritas Diecezji Tarnowskiej)
Tel. 14  641 75 01
Strona internetowa: www.jadowniki.caritas.pl

 

Ośrodki Wsparcia – Środowiskowe Domy Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy  jest jednostką  organizacyjną pomocy społecznej  pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Głównym celem działalności  Domu jest  pomoc osobom chorym psychicznie,  niepełnosprawnym intelektualnie, wykazującym inne  zaburzenia czynności psychicznych  oparcia społecznego w środowisku lokalnym,  pozwalającego na zaspokojenie  ich podstawowych  potrzeb życiowych, poprawę funkcjonowania, jakości życia i powstrzymania  postępującej regresji.

Dokumenty niezbędne  przy ubieganiu się o skierowanie do środowiskowego domu samopomocy:

– wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela   ustawowego  złożony                           w  ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania,

– zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa zawierające stwierdzenie jednostki chorobowej,

– zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie  lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,

– orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności –                                     w razie posiadania.

Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy prowadzonych przez Powiat Tarnowski:

  1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Karwodrzy – Kierownik Władysława Stefańska

Adres: Karwodrza 116, 33-170 Tuchów
Tel. 14 651 32 87

  1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowodworzu – Kierownik Marta Jamrozik

Adres: Nowodworze 64, 33-112 Tarnowiec
Tel. 14 679 45 05

  1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Stróżach – Kierownik Małgorzata Chrobak

Adres: Stróże 1, 32-840 Zakliczyn
Tel. 14  665 50 48

Pobyt w środowiskowym domu samopomocy jest odpłatny. Odpłatność miesięczną ustala się  w wysokości 5% kwoty dochodu  osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę  w rodzinie  przekracza 300 %  odpowiedniego kryterium dochodowego ( aktualnie jest to kwota  2 103,00 zł lub 1 584,00 zł).

 

Mieszkania chronione:

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej w postaci lokalu mieszkalnego, przygotowującą  osoby tam przebywające  pod opieką specjalistów   do prowadzenia samodzielnego życia lub zastąpić pobyt w placówce  zapewniającej całodobową opiekę.

Pobyt w Mieszkaniu Chronionym  może być przyznany  osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę  potrzebuje wsparcia              w funkcjonowaniu w codziennym życiu ale nie wymaga usług w zakresie  świadczonym przez jednostki całodobowej opieki.

Przyznanie świadczenia następuje  w formie decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu  środowiskowego, którego celem jest ustalenie  sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby ubiegającej się o  skierowanie.

Na terenie Powiatu Tarnowskiego Mieszkanie Chronione  znajduje się                            w miejscowości Dzierżaniny 72, jego prowadzenie zgodnie z zawartym  Porozumieniem  w dniu 31 sierpnia 2017 roku,  przekazane zostało Gminie Zakliczyn.