Ośrodki Wsparcia – Środowiskowe Domy Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy  jest jednostką  organizacyjną pomocy społecznej  pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Głównym celem działalności  Domu jest  pomoc osobom chorym psychicznie,  niepełnosprawnym intelektualnie, wykazującym inne  zaburzenia czynności psychicznych  oparcia społecznego w środowisku lokalnym,  pozwalającego na zaspokojenie  ich podstawowych  potrzeb życiowych, poprawę funkcjonowania, jakości życia i powstrzymania  postępującej regresji.

Dokumenty niezbędne  przy ubieganiu się o skierowanie do środowiskowego domu samopomocy:

– wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela   ustawowego  złożony                           w  ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania,

– zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa zawierające stwierdzenie jednostki chorobowej,

– zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie  lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,

– orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności –                                     w razie posiadania.

Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy prowadzonych przez Powiat Tarnowski:

  1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Karwodrzy – Kierownik Władysława Stefańska

Adres: Karwodrza 116, 33-170 Tuchów
Tel. 14 651 32 87

  1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowodworzu – Kierownik Marta Jamrozik

Adres: Nowodworze 64, 33-112 Tarnowiec
Tel. 14 679 45 05

  1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Stróżach – Kierownik Małgorzata Chrobak

Adres: Stróże 1, 32-840 Zakliczyn
Tel. 14  665 50 48

Pobyt w środowiskowym domu samopomocy jest odpłatny. Odpłatność miesięczną ustala się  w wysokości 5% kwoty dochodu  osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę  w rodzinie  przekracza 300 %  odpowiedniego kryterium dochodowego ( aktualnie jest to kwota  2 103,00 zł lub 1 584,00 zł).