Pomoc repatriantom

Rodzaje udzielanej pomocy repatriantom zostały określone w przepisach:
• ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz. U z 2018, poz. 609 z późń. zm.),
• rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” (Dz. U. 2018, poz. 1352).
1.Pomoc finansowa
Jednorazową pomoc finansową udziela w drodze decyzji Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji na:
• pokrycie kosztów przejazdu,
• zagospodarowanie i bieżące utrzymanie,
• pokrycie kosztów związanych z podjęciem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nauki, przez małoletniego podlegającego obowiązkowi szkolnemu.
Repatriant składa wnioseko wypłatę ww. zasiłków wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego właściwego do przekazania środków do Starosty Tarnowskiego za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie.
2.Pomoc na remont, adaptację lub wyposażenie lokalu mieszkalnego
Inną formą pomocy jest zwrot części udokumentowanych kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem mieszkania. Starosta Tarnowski udziela repatriantowi, który poniósł koszty związane z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej, na jego wniosek, w drodze decyzji, pomocy finansowej. Pomoc finansowa przysługuje repatriantowii każdemu członkowi jego najbliższej rodziny, prowadzącego wspólnie z nim gospodarstwo domowe. Pomocy udziela się w terminie 2 lat od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego.
Wniosek do pobrania
3.Pomoc związana z aktywizacją zawodową
Repatriantowi, który nie ma możliwości samodzielnego podjęcia pracy Starosta Tarnowski może zapewnić aktywizację zawodową poprzez:
1. zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Wniosek o zawarcie umowy należy złożyć do Starosty Tarnowskiego za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie. Kosztami podnoszenia kwalifikacji zawodowych są opłaty za naukę oraz opłaty za uzyskanie świadectwa lub tytułu kwalifikacyjnego.
2. zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę, który zatrudni na min. 24 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy na:
• utworzenie stanowiska pracy (wyposażenie) – zwrot kosztów utworzenia stanowiska,
• przeszkolenie zawodowe repatrianta,
• wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne – przez 12 miesięcy, do wysokości minimalnego wynagrodzenia.
Podstawę zwrotu kosztów stanowi umowa zawarta ze Starostą Tarnowskim.Aktywizacja zawodowa może być realizowana w ciągu 5 lat od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego.